wrapper

Долбоорлор

                                                                                                           Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын З-июнундагы               № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө"токтомуна өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында, "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасыиын Мыйзамынын                10-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы                  № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                          К.А. Боронов

                                                       

                                              

                                                                                             Тиркеме

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы    № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы
№ 303 
токтому менен бекитилген Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында:

-   V-бөлүктөгү “Маалымат көрсөтүү жаатында”:

13-14-бапка төмөнкү редакция баяндалсын:

13. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Адамдын жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу, Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу бар же жоктугу тууралуу маалымкат берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси) 6-бап, 39-пункт
2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - КР ИИМ).

КР ИИМдин маалыматтык-телекоммуникациялык технологияларды, ошондой эле байланыш системаларын КР ИИМдин ишине киргизүү жана колдонуу чөйрөсүндөгү ведомстволук бөлүмү.

КР ИИМдин аймактык бөлүмдөрү

3 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар Жеке жана юридикалык жактар
4 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-июнундагы № 336 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы жөнүндө жобо.

5 Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Маалымкат:

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу тууралуу;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугунун жоктугу тууралуу;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу маалымат жөнүндө

6 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

ызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- белгиленген стандарттык ченемдерге жооп берген имараттарда;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча.

Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, ажатканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сыртташ ажатканалар) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Документтерди кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүнү алуу иш-аракеттери үчүн чектелген убакыт - 15 мүнөткө чейин; мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 7 күндөн ашык эмес;

кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын чыгарууга чектелген убакыт - 30 мүнөткө чейин

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекетгик орган жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын коомдук кабылдамасынан;

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын расмий сайтынан www.mvd.kg;

- адамдын укуктарын жана эркиндигин, укуктук тартипти коргоо, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органына жеке кайрылууда;

- электрондук кызмат көрсөтүүнүн мамлекеттик порталында: e.gov.kg”;

- КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында: emvd.gov.kg;

- адамдын укуктарын жана эркиндигин, укуктук тартипти коргоо, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органында маалыматтык тактада, брошюраларда, буклеттерде.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9 Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын сайты: www.mvd.kg;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында: e.gov.kg;

- КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында: emvd.gov.kg;

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын такталарына, сайтына жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү
10 Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин кабинеттеринин эшиктеринде маалыматтык табличкалар илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке табличкалары (бейджилери) бар.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү. сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызматтык нускаманы (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, жарандарга карата этикалык, кез карандысыздык жана объективдүүлүктү камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-этикалык ченемдерди сактоосу керек. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар үчүн (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада берилет

11 Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн
12 Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн электрондук арыздарын толтуруу үчүн зарыл:

1. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталына катталуу.

2. Өздүк кабинет аркылуу электрондук арызды толтуруу.

3. Арыз берүү. Маалыдамаларды даярдоо үчүн зарыл болгон убакытты тандоо.

4. Арыздын тууралыгын ырастоо. Керектөөчүлөр тарабынан арыздын тууралыгы ырасталгандан кийин, ага маалымдама даярдоого арыз ийгиликтүү берилгендиги жана маалымдаманын даяр боло турган убактысы жөнүндө кабарлама түшөт.

5. Натыйжа. Маалымдама мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн өздүк кабинетине КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында түп нускалыгын текшерүү үчүн бар-коду жана штрих-коду менен электрондук формада жөнөтүлөт.

Ошондой эле, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү өзүнүн жеке идентификациялык номерин (мындан ары - ИЖН) электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын системасына кошулган төлөм терминалдарына, программалык-аппараттык системасына киргизе алат, анын натыйжасында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда арыз автоматтык түрдө түзүлөт.

Ошондой эле мамлекетттик кызматтын керектөөчүсү электондук сурамды   e.gov.kg электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу жөнөтсө болот. Мамлекетттик кызматтын кардары электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталында электрондук сурамды жөнөткөн учурдан баштап түзүлүүчү электрондук сурам PDF (Portable Document Format)   форматындагы электрондук документ болуп саналат. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу жөнөтүлүүчү электрондук сурам Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталын колдонуу тартибине ылайык мамлекеттик кызматтын керектөөчүсүнүн квалификацияланган.электрондук кол тамгасы аркылуу ырасталышы керек.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүсү жеке кабинетинде статусун көзөмөлдөй алат.

Мамлекеттик кызматтын жыйынтыгы электрондук түрөгү мамлекеттик кызматтын керектөөчүсүнүн электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталындагы жеке кабинетине бар-код жана штрих-код менен жиберилет.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү арызды жазуу жүзүндө да толтура алат. Арыздын формасы КР ИИМ тарабынан белгиленет.

Эгерде, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн ИЖНи жок болсо, толтурулган арызга анын өздүгүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсүн тиркөө зарыл.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү өздүгүн күбөлөндүргөн документти көрсөтүүсү зарыл.

Эгерде мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн органга өз алдынча кайрыла албаган учурда, башка жеке же юридикалык жак кызмат көрсөтүүнү алууга муктаж болуп жаткан жарандын нотариустан алган ишеним каты жана паспортунун көчүрмөсү менен кайрыла алат.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ишине маалыматтык-телекоммуникациялык технологияларды, ошондой эле байланыш системаларын ишке киргизүү жана пайдалануу   ишмердүүлүгүндөгү КР ИИМдин ведомстволук бөлүмү менен келишими болгон шартта юридикалык жактар да мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрү боло алат.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү - юридикалык жак төмөнкүлөрдү көрсөтүшү зарыл:

- белгиленген формадагы арызды;

- текшериле турган адамдардын тизмесин жана алардын "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
9-беренесине ылайык алынган текшерүүгө болгон жазуу жүзүндөгү макулдугун;

- текшериле тургандардын өздүгүн күбөлөндүргөн документтеринин көчүрмөлөрүн.

Типтүү келишимдин жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүсү - юридикалык жактын мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арызынын формалары КР ИИМ тарабынан бекитилет

13 Акы төлөөчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү акысыз берилет

14 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн салаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз убагында болуусу;

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этникалык таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий же башка көз карашы, билими, мүлк жана башка ынанымы, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө ылайык келүүсү;

- жарандардын даттануулары жана сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде болуусу

15 Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлөт:

- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы: e.gov.kg;

- КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталы: emvd.gov.kg алат.

Онлайн интерактивдүүлүк стадиясы-5.

Ошондой эле, кызмат КР ИИМ электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын системасына кошулган төлөм терминалдары, программалык-аппараттык системалар аркылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр тарабынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алууга болгон суроо-талап берүү этабында жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алууга суроо-талап жөнөтүлгөндө мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан жалган маалыматтар берилсе же ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн
17 Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде арыз ээси адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин кароосуна жөнөтөт.

Даттануулар жана дооматтар адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана арыз ээсине жоопту жиберүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда, арыз ээси адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18 Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо мезгили

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра каралып туруусу керек

14. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту
1 Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Адамдын жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу, Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу бар же жоктугу тууралуу маалымкатты шашылыш тартипте, акы төлөө негизинде берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси) 6-бап, 39-1-пункт
2 Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы Адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - КР ИИМ). КР ИИМдин маалыматтык-телекоммуникациялык технологияларды, ошондой эле байланыш системаларын КР ИИМдин ишине киргизүү жана колдонуу чөйрөсүндөгү ведомстволук бөлүмү. КР ИИМдин аймактык бөлүмдөрү
3 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жеке жана юридикалык жактар

4 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

"Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-июнундагы № 336 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы жөнүндө жобо

5 Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн акыркы натыйжасы

Маалымкат:

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу тууралуу;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугунун жоктугу тууралуу;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн жазык жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу маалымат жөнүндө

6 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Кызмат көрсөтүү төмөнкүдөй шарттарда жүргүзүлөт:

- белгиленген стандарттык ченемдерге жооп берген имараттарда;

- жарандар, анын ичинде көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жана таяныч-кыймыл аппараты бузулгандыгына байланыштуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын (мындан ары - ДМЧА) имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, жуунуучу бөлмө) тоскоолдуксуз кирүүлөрү үчүн пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча, Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, ажатканалар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда - сырттагы ажатканалар) бар, жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган.

Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет.

Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7 Мамлекеттик тейлөө берүү мөөнөтү

Документтерди кабыл алуу жана кызмат көрсөтүүнү алууга иш-аракеттер үчүн чектелген убакыт - 15 мүнөткө чейин;

мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү - 3 иш күндөн ашык эмес. Маалымкатты берүү кошумча текшерүүлөрдү талап кылган учурларда, мамлекеттик кызмат көрсөтүү мөөнөтү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн макулдугу менен 3 иш күнгө узартылышы мүмкүн;

кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын чыгарууга чектелген убакыт - 30 мүнөткө чейин

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү
8 Керектөөчүлөргө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын коомдук кабылдамасынан;

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын расмий сайтынан www.mvd.kg;

- адамдын укуктарын жана эркиндигин, укуктук тартипти коргоо, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органына жеке кайрылууда;

-электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында: e.gov.kg;

-КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында: emvd.gov.kg;

- адамдын укуктарын жана эркиндигин, укуктук тартипти коргоо, 1 коомдун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органында маалыматтык тактада, брошюраларда, буклеттерде.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет

9 Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын сайты: www.mvd.kg;

- маалымат такталары, брошюралар, буклеттер;

- жеке кайрылуу жана телефон аркылуу байланышуу;

- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында: e.gov.kg;

- КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында: emvd.gov.kg;

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын коомдук кабылдамасы.

Даректер, телефон номерлери жана иш режими, анын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарты адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын такталарына, сайтына жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү
10 Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин кабинеттеринин эшиктеринде маалыматтык табличкалар илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке табличкалары (бейджилери) бар, Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниеттүү, сыпайы, чыдамкай, принциптүү, маселенин маани-маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, сүйлөшүп жаткан адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызматтык нускаманы (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, жарандарга карата этикалык, көз карандысыздык жана объективдүүлүктү камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-этикалык ченемдери сактоосу керек. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар үчүн (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада берилет

11 Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары Арыз ээси жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн
12 Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү өзүнүн идентификациялык жеке номерин (мындан ары - ИЖН) электрондук кызматтар порталына же электрондук кызматтар порталынын системасына туташтырылган төлөм терминалына, аппараттык-программалык системасына киргизиши керек, анын натыйжасында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда арыз автоматтык түрдө түзүлөт.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн электрондук арыздарын толтуруу үчүн зарыл:

1. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталына катталуу.

2. Өздүк кабинет аркылуу электрондук арызды толтуруу.

3. Арыз берүү. Маалыдамаларды даярдоо үчүн зарыл болгон убакытты тандоо.

4. Акы төлөөнү жүргүзүү. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө үчүн КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын системасына кошулган төлөм терминалдарын, программалык-аппараттык системаларды пайдаланууга болот.

5. Арыздын тууралыгын ырастоо. Керектөөчүлөр тарабынан арыздын тууралыгы ырасталгандан кийин, ага маалымдама даярдоого арыз ийгиликтүү берилгендиги жана маалымдаманын даяр боло турган убактысы жөнүндө кабарлама түшөт.

6. Натыйжа. Маалымдама мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн өздүк кабинетине КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында түп нускалыгын текшерүү үчүн бар-коду жана штрих-коду менен электрондук формада жөнөтүлөт.

Ошондой эле, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчү өзүнүн жеке идентификациялык номерин (мындан ары - ИЖН) электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын системасына кошулган төлөм терминалдарына, программалык-аппараттык системасына киргизе алат, анын натыйжасында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда арыз автоматтык түрдө түзүлөт.

Ошондой эле, мамлекетттик кызматтын керектөөчүсү электондук сурамды e.gov.kg электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу жөнөтсө болот. Сурамды электрондук форматта жөнөтүүнүн талабы электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында көрсөтүлгөн.

Мамлекетттик кызматтын кардары электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталында электрондук сурамды жөнөткөн учурдан баштап түзүлүүчү   электрондук сурам PDF (Portable Document Format) форматындагы электрондук документ болуп саналат. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу жөнөтүлүүчү электрондук сурам Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталын колдонуу тартибине ылайык мамлекеттик кызматтын керектөөчүсүнүн квалификацияланган электрондук кол тамгасы аркылуу ырасталышы керек.

Акы Порталда онлайн-төлөм сервиси аркылуу төлөнөт жана автоматтык түрдө электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик системасына жөнөтүлөт.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүсү жеке кабинетинде статусун көзөмөлдөй алат.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү арызды жазуу жүзүндө да толтура алат. Арыздын формасы КР ИИМ тарабынан белгиленет.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүсү кызмат көрсөтүү үчүн төлөм жүргүзүлгөндүгү тууралуу квитанцияны көрсөтүүсү зарыл.

Эгерде мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн ИЖНи жок болсо, толтурулган арызга анын өздүгүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсүн тиркөө зарыл.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү өздүгүн күбөлөндүргөн документти көрсөтүүсү зарыл

Эгерде мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн органга өз алдынча кайрыла албаган учурда, башка жеке же юридикалык жак кызмат көрсөтүүнү алууга муктаж болуп жаткан жарандын нотариустан алган ишеним каты жана паспортунун көчүрмөсү менен кайрыла алат.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ишине маалыматтык-телекоммуникациялык технологияларды, ошондой эле байланыш системаларын ишке киргизүү жана пайдалануу чөйрөсүндөгү КР ИИМдин ведомстволук бөлүмү менен келишими болгон шартта юридикалык жактар да мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрү боло алат.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү - юридикалык жак төмөнкүлөрдү көрсөтүшү зарыл:

- белгиленген формадагы арызды;

- текшериле турган адамдардын тизмесин жана алардын "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесине ылайык алынган текшерүүгө болгон жазуу жүзүндөгү макулдугу;

- текшериле тургандардын өздүгүн күбөлөндүргөн документтеринин көчүрмөлөрү.

Типтүү келишимдин жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү - юридикалык жактын арызынын формалары КР ИИМ тарабынан бекитилет

13 Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Мамлекеттик кызмат акы төлөмө негизде көрсөтүлөт.

Баалардын прейскуранты монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы баалардын прейскурантында чагылдырылат, ал адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын маалымат такталарына жана расмий сайтына www.mvd.kg жайгаштырылат

14 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз убагында болуусу;

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этникалык таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий же башка көз карашы, билими, мүлк жана башка ынанымы, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк, коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө ылайык келүүсү;

- жарандардын даттануулары жана сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде болуусу

15 Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Кызмат көрсөтүү электрондук форматта төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлөт:

- электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы: e.gov.kg;

- КР ИИМдин электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталы: emvd.gov.kg алат.

Онлайн интерактивдүүлүк стадиясы-5.

Ошондой эле, кызмат КР ИИМ электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын системасына кошулган төлөм терминалдары, программалык-аппараттык системалар аркылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр тарабынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алууга болгон суроо-талап берүү этабында жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби
16 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алууга суроо-талап жөнөтүлгөндө мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчү тарабынан жалган маалыматтар берилсе же ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда кызмат көрсөтүүдөн баш тартылышы мүмкүн
17 Даттануу тартиби

Кызмат көрсөтүү талаптагыдай берилбегенде арыз ээси адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 иш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин кароосуна жөнөтөт.

Даттануулар жана дооматтар адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана арыз ээсине жоопту жиберүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы керек. Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда, арыз ээси адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укуктук тартипти сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органынын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18 Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо мезгили Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра каралып туруусу керек

         ”.

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13