wrapper

Долбоорлор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Б У Й Р У К                                                         П Р И К А З
    «_______»__________________2020-ж.   Бишкек шаары №__________
«Апостиль коюу мамлекеттик кызматын көрсөтүү 
боюнча Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министрлигинин администрациялык
регламентин бекитүү жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жана анын аймактык бөлүктөрү тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-январындагы «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө» №26 токтомунун 2-пунктун,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» №530  токтомуна ылайык,   
БУЙРУК  КЫЛАМ:
1. Апостиль коюу боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн администрациялык регламенти тиркемеге ылайык бекитилсин.  
2. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы бул буйрукту натыйжалуу ишке ашырууга багытталган зарыл чараларды көрсүн.  
3. “Апостиль коюу” мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Администрациялык регламентин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2018-жылдын 3-июлундагы №639 буйругу күчүн жоготту деп таанылсын.  
4. Бул буйруктун аткарылышына жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Б.С. Курманалиевге жүктөлсүн.  
5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары милициянын полковниги П.Дж. Асановго жүктөлсүн.  
6.  Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет.  
Министр
милициянын генерал-майору        К. Джунушалиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Апостиль коюу мамлекеттик кызматын көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин администрациялык
регламентин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин буйругунун долбооруна
НЕГИЗДЕМЕ - МААЛЫМ КАТ
1. Максаты жана милдети
Кыргыз Республикасынын ИИМдин буйругунун долбоорунун максаты жана милдети 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна ылайык  2018-жылдын 16-январындагы №26 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2-пунктун аткаруу боюнча Ички иштер министрлиги жана анын аймактык бөлүктөрү тарабынан көрсөтүлгөн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын арттыруу болуп эсептелет.
2. Баяндоочу бөлүк
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын  10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 4-бөлүмүнүн                        44-пунктунда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги да апостиль коюу боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтөрү каралган.   
“Апостиль коюу” мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын ИИМде “Бирдиктүү терезенин” принциптерин ишке киргизүүгө байланыштуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ИИМдин Катчылыгынан Кыргыз Республикасынын ИИМдин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгына апостилдөө функцияларын берүүгө байланыштуу “Апостиль коюу” мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча администрациялык регламентке жол-жоболорду ылайык келтирүү зарылдыгы жаралды.    
Кыргыз Республикасынын ИИМдин буйрук долбоорун кабыл алуу администрациялык регламентте бекитилген жол-жоболорду ишке киргизүүнү жана сактоону камсыздоого мүмкүндүк берет.  
3. Мүмкүн боло турган социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин болжолу  
Кыргыз Республикасынын ИИМдин бул буйрук долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, ошодой эле коррупциялык кесепеттерди алып келбейт.
4. Коомдук талкуунун жыйынтыктары жөнүндө маалымат  
“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын ИИМдин буйрук долбоору коомдук талкууга коюу максатында Кыргыз Республикасынын ИИМдин расмий сайтынын www.mvd.gov.kg жайгаштырылган
5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүнүн талдоосу
Сунушталып жаткан Кыргыз Республикасынын ИИМдин буйрук долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келбейт. 
6. Каржылоо булактарынын зарылчыгы жөнүндө маалымат 
Кыргыз Республикасынын ИИМдин буйрук долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылык чыгым алып келбейт. 
7. Регулятивдик таасир берүү талдоосу жөнүндө маалымат
Сунушталып жаткан Кыргыз Республикасынын ИИМдин буйрук долбоору ишкердик ишмердикти жөнгө салууга багытталбагандыктан, регулятивдик таасир берүү талдоосун талап кылбайт.
 
Кыргыз Республикасынын
Ички иштер министри                                                  К. Джунушалиев 
 
 
 

 

КР ИИМдин 

буйругуна тиркеме
«____» _____2020-ж.  № _____ 
Апостиль коюу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн (тизмеси) бирдиктүү реестрдин 4-главасынын Маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана түп нускаларын каттоо, берүү кызмат көрсөтүүлөр, 44-пункт) АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК РЕГЛАМЕНТИ 
1. Жалпы жоболор
1. «Апостиль коюу» (мындан ары-администрациялык регламент) мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ушул администрациялык регламенти, ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр боюнча администрациялык-башкаруучулук процесстерди оптималдаштыруу, ошондой эле процесске тартылган кызмат адамынын жеке жоопкерчилигин жогорулатуу максатында иштелип чыкты. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген, Аткаруу бийлик органдарына, алардын түзүмдүк бөлүктөрүнө жана ведомствого караштуу мекемелерге көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн Бирдиктүү реестри, 4-главанын 44-пункту).
2. Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүү төмөндөгүлөр тарабынан жүзөгө ашырылат: Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинын Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы (мындан ары – КР ИИМдин МТББ).
  3. Бул кызмат көрсөтүүнүн администрациялык регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” № 303 токтому менен бекитилген кызмат көрсөтүүнүн тийиштүү стандарттарынын талаптарына ылайык келет.
4. Кызмат көрсөтүүнүн стандарты тарабынан берилген негизги параметрлер:
 1) Кызмат көрсөтүүнүн жалпы убактысы: документтерди берген күндөн тартып 2 иш күнүнүн ичинде, кол коюунун үлгүсүн жана апостиль коюуга берилген расмий документке кол койгон кызмат адамынын кол коюу укугуна ыйгарым укуктарын тастыктоону талап кылуу жана (же) расмий документти чыгарган мамлекеттик органдаын, жергиликтүү өз алдынча органдын, кызмат адамынын мөөрүнүн же бурч мөөрүнүн (штамп) тагынын (оттиск) үлгүсү талап кылуу зарыл болгон учурда апостиль коюу мөөнөтү 30 кңдөн ашпайт.
2) Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:  
а) үлгүгө ылайык расмий документке апостиль коюу тууралуу арыз (1,2-тиркеме); 
б) апостиль коюу үчүн арналган расмий документ жана анын көчүрмөсү;
в) апостиль коюу үчүн төлөнгөн жыйымдардын дүмүрчөгү (“Апостиль коюу үчүн жыйымдардын өлчөмү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-июнундагы № 304 токтому);
г) өздүгүн тастыктаган документ (көрсөтүлөт);
д) Ишеним кат (эгерде керектөөчү ишеним каттын негизинде аракеттенсе).
3) Кызмат көрсөтүүнүн наркы: Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча бекитилет.
4) Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: Апостиль коюулган документ.
5. Текшерүү жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча апостиль коюуга ыйгарым укуктуу болгон адис төмөндөгү чечимдерди кабыл алат:
- апостиль коюу жөнүндө;
- апостиль коюудан баш тартуу жөнүндө.
6. Администрациялык регламентте төмөндөгү түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:
арыз ээси – мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү аткаруучуга түздөн түз, же болбосо өзүнүн өкүлү аркылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө суроо-талап жөнөткөн жеке же юридикалык жак;
мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү аткаруучу – Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын  өзүнүн компетенциясынын чегинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу кызматкерлери;
мамлекеттик кызмат көрсөтүү – мамлекеттик мекемелердин өзүлөрүнүн компетенциясынын алкагында жүзөгө ашырып жаткан ишмердиктеринин жыйынтыгы;
апостиль – документке кол койгон адамдын кол тамгасынын түп нускалыгын, тиешелүү учурларда бул документ бекитилген мөөрдүн же бурч мөөрдүн түп нускалыгын күбөлөндүргөн атайын бурч мөөр;  
апостиль коюу – Гаага Конвенциясына мүчө мамлекеттердин аймагында көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынан чыккан расмий документтерге “Апостиль” бурч мөөрүнүн (штамп) тагын басуу жол-жобосу;
жол-жобо – аракеттер жана аны улантуу үчүн жыйынтыктар, укуктук негиздер менен мүнөздөлгөн аткаруучунун аракеттеринин белгилүү тартиби;
Укуктук негиздер боюнча жол-жоболордун төмөндөгү типтерге бөлүнөт: 
Уюштуруу-башкаруучулук жол-жобо – ички таасирге ээ болгон мекеменин регламенти, жобосу жана кызматтык нускамалар менен жөнгө салына турган мекеменин кызмат адамдарынын аракеттери;
Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү – кызмат көрсөтүү маалыматтарды кагазда жана электрондук алып жүрүүчүлөр, ошондой эле электрондук (санариптик) технологиялар аркылуу жүзөгө ашырыла турган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүдө мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча органдар, алардын мекемелери жана уюмдары ортосунда маалыма алмашуу.
2. Апостиль коюуга тийиш болгон документтер
7. Кыргыз Республикасынын аймагында кабыл алынып, Гаага Конвенциясына мүчө болгон башка мамлекеттин аймагында колдонула турган расмий документтерге апостиль коюлууга тийиш.
8. Апостиль коюуга тийиш болгон расмий документтер катарында төмөндөгүлөр кабыл алынат:
а) мамлекеттик органдардан (мекемелерден, нотариустардан), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана алардын кызмат адамдарынан, анын ичнде укук коргоо жана сот органдарынан чыккан документтер;
б) нотариалдык-күбөлңдүрүлгөн документтер;
в) расмий белги коюлган документтер (катталгандыгы жөнүндө белгилер, белгилүү датаны тастыктаган визалар, нотариуста күбөлөндүрүлбөгөн документтеги колду күбөлөндүрүү).
9. Кыргыз Советтик Социалисттик Республиканын жана Советтик Социалисттик Республикалардын Союзунун мурдагы республикаларынын органдары тарабынан берилген расмий документтерине түп нускалары Кыргыз Республикасынын аймагында апостиль коюулбайт. Апостиль, мындай документтердин Кыргыз Республикасынын аймагында нотариуста күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнө коюлушу мүмкүн.
10. Апостиль төмөндөгүлөргө коюлбайт:
а) Кыргыз Республикасынын элчиликтери жана консулдуктары тарабынан жасалган документтерге;
б) коммерциялык же бажылык операцияларга түздөн түз тиешеси бар болгон документтерге.
Төмөндөгү документтер өзгөчө учур болуп эсептелет: мамлекеттик органдан чыгарылган уюмдаштыруучу документтер, патенттик документтер (катталгандыгы тууралуу күбөлүк, лицензиялар);
в) чет өлкөгө чыгарууга жана салып жиберүүгө жатпаган документтерге (аскердик билеттер, өздүгүн тастыктоочу күбөлүк, паспорт).
11. Башка мамлекеттер тарабынан берилген расмий документтерге Кыргыз Республикасынын аймагында апостиль коюлбайт.
3. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү процессинде аткарыла турган 
жол-жоболордун тизмеси
11. Кызмат көрсөтүү өндүрүшү төмөнкүдөй жол–жоболор топтомун камтыйт:
Жол-жоболордун аталыштары Эскертүү
1. Берилген документтердин толуктугун жана тууралыгын текшерүү, арыз ээсинин документтерин кабыл алуу жана каттоо. Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жүзөгө ашырылбайт
2. Апостиль коюу, толтуруу жана «Бирдиктүү терезе» (мындан ары - МККБ)  режиминде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын Мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборунун (мындан ары – КР ИИМдин МТББнын МККБ) башчысы тарабынан кол коюу, же болбосо ушул администрациялык регламенттин 13-пунктунда алдын ала каралган учурларда апостиль коюудан баш тартуу.
Апостиль коюудан баш тартуу кат түрүндө мотивделет. Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жүзөгө ашырылбайт
3. Иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин Катчылыгына жеткирүү. Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жүзөгө ашырылбайт
4. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Катчылыгынын герби бар мөөрүн коюу  Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жүзөгө ашырылбайт
5. Иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин МТББнын МККБга жеткирүү  Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жүзөгө ашырылбайт
6. Документтерди берүү Ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү жүзөгө ашырылбайт
4. Жол-жоболордун өз ара байланышынын блок-схемасы
12. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүндө аткарылуучу жол-жобонун логикалык тартиби төмөндөгү блок-схемада чагылдырылган.
Фронт-кеңсе     Бэк-кеңсе       Фронт-кеңсе  
-----------  -------------------------------------------------------------------    ----------- 
5. Жол-жобону тизмектөө жана алардын мүнөздөмөсү
Жол-жобонун жана иш-аракеттердин аталыштары Аткаруучу, кызмат адамы Иш-аракеттердин узактыгы Иш-аракеттердин жыйынтыгы Иш-аракеттерди  жөнгө салуучу документтер
1-жол-жобо. Арыз ээсинин документтерин кабыл алуу
1. Көрсөтүлгөн документтердин толуктугуна жана тууралыгына текшерүү жүргүзүү.
2. Арыз ээсинин документтерин кабыл алуу.
3. Апостилди каттоо журналына каттоо (№3 тиркеме).
КР ИИМдин МТББнын МККБнын оператору 5 мүнөт
5 мүнөт
Толуктугу жана аны толтуруудагы тууралыгына текшерүүдөн өткөн материалдар
Кабыл алынган арыз
Апостилди каттоо журналга белгилөө КРӨнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы №283 токтому менен бекитилген Апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускама
«Мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү жана лицензиялоо боюнча КР ИИМдин “Бирдиктүү терезе” принциптерин жайылтуу жөнүндө” КР ИИМдин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 997 буйругу
3 – аракет 1 адам 15 мүнөт 3 документ
Жол-жобонун жыйынтыгы: Кабыл алынган арыз
Жол-жобонун тиби: Уюштуруу- башкаруучулук
Жол-жобонун тизмектөө: КР ИИМдин МТББнын МККБнын оператору төмөнкү документтердин бар болуусун текшерет: 
а) үлгүгө ылайык расмий документке апостиль коюу тууралуу арыз (1, 2-тиркеме); 
б) апостиль коюу үчүн арналган расмий документ жана анын көчүрмөсү;
в) апостиль коюуга төлөнгөн жыйымдын дүмүрчөгү ((“Апостиль коюу үчүн жыйымдардын өлчөмү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-июнундагы № 304 токтому);
г) өздүгүн тастыктаган документ (көросөтүлөт);
д) Ишеним кат (эгерде керектөөчү ишеним каттын негизинде аракеттенсе).
Оператор документтерди текшергенден кийин эсепке алып, каттоо жүргүзөт жана андан ары кийинки жол-жобону жүргүзүү үчүн КР ИИМдин МТББнын МККБнын башчысына берет.
КР ИИМдин МТББнын МККБнын оператору бул жол-жобону аткаргандан кийин кийинки жол-жобону жүргүзүү үчүн КР ИИМдин МТББнын МККБнын башчысына берет.
№ 2-Жол-жобосу. Апостиль коюу, толтуруу жана кол коюу же апостиль коюудан баш тартуу, документтерди даярдоо жана аларды жөнөтүү     
1. Ушул администрациялык регламенттин 13-пунктунда каралган учурларда апостиль коюу, толтуруу жана кол коюу   же апостиль коюудан баш тартуу.  
2. Документтерди даярдоо жана аларга герби бар мөөр коюу үчүн Кыргыз Республикасынын ИИМдин Катчылыгына курьер аркылуу жөнөтүү  Кыргыз Республикасынын ИИМдин МТББнын Мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборунун  башчысы  
10 мүнөт Апостиль коюлган документ  2010-жылдын 18-ноябрындагы №283 КРӨТ менен бекитилген апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускама      
«Мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү жана лицензиялоо боюнча КР ИИМдин “Бирдиктүү терезе” принциптерин жайылтуу жөнүндө” КР ИИМдин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 997 - буйругу 
2 - аракет 1 адам 20 мүнөт 3 документ
Жол-жобонун жыйынтыктары: Апостиль коюлган документ   
Жол-жобонун типтери: Администрациялык
Жол-жобону тизмектөө: Документтердин пакетин алаарда МТКБнын башчысы КР ИИМ берилген расмий документке апостиль штампын коет, мамлекеттик тилде толтуруп жана ага кол коет.  Андан кийин документтерди даярдап, кийинки жол-жоболорду жүргүзүү үчүн КР ИИМдин Катчылыгына курьер аркылуу жөнөтөт.     
№3-Жол -жобосу. Иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин Катчылыгына жеткирүү  
1. Герби бар мөөр коюу үчүн иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин Катчылыгына жеткирүү.      КР ИИМдин МТББнын МККБ курьери 20 мүнөт Документтерди КР ИИМдин Катчылыгына жеткирүү 2010-жылдын 18-ноябрындагы №283 КРӨТ менен бекитилген апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускама      
«Мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү жана лицензиялоо боюнча КР ИИМдин “Бирдиктүү терезе” принциптерин жайылтуу жөнүндө” КР ИИМдин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 997 - буйругу  
1 – аракет 1 адам 20 мүнөт 3 документ
Жол-жобонун жыйынтыктары: Документтерди КР ИИМдин Катчылыгына жеткирүү  
Жол-жобонун типтери: Уюштуруу- башкаруучулук
Жол-жобону тизмектөө: КР ИИМдин МТББнын МККБнын курьери кийинки жол-жоболорду жүргүзүү үчүн документтерди КР ИИМдин Катчылыгына жөнөтөт.  
№ 4-жол-жобосу. КР ИИМдин Катчылыгынын герби бар мөөрүн коюу  
1. Герби бар мөөр коюу КР ИИМдин Катчылыгынын ыйгарым укуктуу кызматкери 5 мүнөт Расмий документке герби бар мөөр коюу 2010-жылдын 18-ноябрындагы №283 КРӨТ менен бекитилген апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускама      
«Мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү жана лицензиялоо боюнча КР ИИМдин “Бирдиктүү терезе” принциптерин жайылтуу жөнүндө” КР ИИМдин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 997 - буйругу 
1 – аракет 1 адам. 5 мүнөт 2  документ
Жол-жобонун жыйынтыктары: Расмий документтерге герби бар мөөр коюу   
Жол-жобонун типтери: Уюштуруу-башкаруучулук
Жол-жобону тизмектөө: КР ИИМдин Катчылыгынын ыйгарым укуктуу кызматкери   апостилденген документке герби бар мөөр коюп, андан кийинки жол-жобо жүргүзүү үчүн документтерди берет.   
№ 5- жол-жобо. Иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин МТББнын МККБга жеткирүү 
1. Документтерди МТКБга жеткирүү КР ИИМдин МТББнын МККБнын курьери 20 мүнөт КР ИИМдин МТББнын МККБга берүүгө даяр болгон, курьер аркылуу жеткирилген документ
КРӨнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы №283 токтому менен бекитилген Апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускама
«Мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү жана лицензиялоо боюнча КР ИИМдин “Бирдиктүү терезе” принциптерин жайылтуу жөнүндө” КР ИИМдин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 997 буйругу
1 – аракет 1 адам 20 мүнөт 3 документ
Жол-жобонун жыйынтыгы: КР ИИМдин МТББнын МККБга берүүгө даяр болгон, курьер аркылуу жеткирилген документ.
Жол-жобонун тиби: Уюштуруу- башкаруучулук
Жол-жобону тизмектөө: Иштелип чыккан даяр документти курьер арыз ээсине берүү үчүн КР ИИМдин МТББнын МККБга жеткирет.
№ 6 жол-жобо. Документтерди берүү
1. Документтерди берүү тууралуу Апостилди каттоо китебине каттоо  
2. Даяр документтерди берүү
МТКБнын оператору 10 мүнөт
5 мүнөт Апостилди каттоо китебине белгилөө
Арыз ээсине даяр маалым катты берүү КРӨнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы №283 токтому менен бекитилген Апостиль коюунун тартиби жана шарттары жөнүндө нускама
«Мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү жана лицензиялоо боюнча КР ИИМдин “Бирдиктүү терезе” принциптерин жайылтуу жөнүндө” КР ИИМдин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 997 буйругу
2 –аракет 1 адам 15 мүнөт 3 документ
Жол-жобонун жыйынтыктары: арыз ээсине берилген маалым кат
Жол-жобонун типтери: Уюштуруу- башкаруучулук жол-жобосу
Жол-жобону тизмектөө: МТКБнын оператору документтерди берүү тууралуу Апостилди каттоо китебине даяр документтерди каттайт, андан кийин арыз ээсине анын өздүгүн күбөлөндүрүүчү документин көрсөтүү менен даяр болгон документтерди берет.   Эгерде документтерди алуу үчүн башка жеке же юридикалык адам кайрылган учурларда, оператор документтерди алууга муктаж болгон жарандын паспортунун көчүрмөсүн жана  нотариустан күбөлөндүрүлгөн ишеним катын текшерет.   
5. Жол-жоболорду аткаруу схемасы (алгоритмдер)
«Арыз ээсинен документтерди кабыл алуу» жол-жобосунун 1- алгоритм:
«МТКБнын башчысына апостилге кол койдуруу жана толтуруу, штамп коюу» жол-жобосунун  2-алгоритми:
«Иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин Катчылыгына жеткирүү» жол-жобосунун  3-алгоритми: 
 «КР ИИМдин Катчылыгынын герби бар мөөрүн коюу» жол-жобосунун  
4-алгоритми:
«Иштелип чыккан документтерди курьер аркылуу КР ИИМдин МТББнын МККБга жеткирүү» жол-жобосунун  5-алгоритми: 
«Документтерди берүү» жол-жобосунун 6-алгоритми: 
6. Документтерди апостилдештирүүнү токтотуу, баш тартуу жана администрациялык актыларга даттануу  
13. Эгерде төмөнкүдөй болсо документтерди апостилдештирүүдөн баш тартылышы мүмкүн: 
а) документтер ушул администрациялык регламенттин 10 жана                                    11-пункттардын аракетине туура келсе;
б) документ Гаага Конвенциясына катышуучу эмес мамлекеттин же Кыргыз Республикасынын Гаага Конвенциясына кошулуусуна каршы пикир билдирген мамлекеттин аймагында көрсөтүү үчүн арналса;
в) документтин тексти бузулуунун натыйжасында окууга жараксыз болсо;
г) документ карандаш менен толтурулса же карандаш менен кол коюлса, же факсимилдик байланыш аркылуу алынса;
д) документте расмий ырасталбаган толуктоолор же оңдоолор камтылса;
е) документтер мыйзамдын талаптарын сактабастан берилсе;
ж) кызмат адамынын койгон колу жана (же) мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, кызмат адамынын расмий документте басылган мөөрү же штампынын изи ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда болгон үлгүлөргө ылайык келбесе;
з) расмий документке кол койгон кызмат адамы ага кол коюуга ыйгарым укуктуу болбосо.
14. Апостиль коюудан баш тартуу жазуу жүзүндө негизделүүгө тийиш.
15. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын апостиль коюудан баш тарткандыгы боюнча даттануу мыйзамда белгиленген тартипте жогору турган орган тарабынан, ал эми даттануу канааттандырбастан калтырылганда сот тарабынан каралат.
16. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү токтотуу каралган эмес.
7. Администрациялык регламенттин талаптарынын
аткарылышын контролдоо
17. Администрациялык регламенттин талаптарынын аткарылышына ички (кезектеги) жана тышкы контроль жүргүзүлөт.
1) Ички контролду Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүктөрүнүн жетекчилери жүргүзөт.  
2) Ички контроль кызмат адамдары жана кызматкерлер тарабынан административдик регламенттин жоболорунун, ошондой эле кызмат көрсөтүү процессинде кабыл алынган чечимдердин аткарылышын жана сакталышын үзгүлтүксүз текшерүү жолу менен жүргүзүлөт. 
3) Текшерүүнүн мезгилдүүлүгү жарым жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлѳт. Пландан тышкары текшерүү кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн арызы боюнча жүргүзүлөт. 
4) Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин талаптарынын табылган бузууларын четтетүү боюнча чаралар кабыл алынат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги жөнүндө маселе каралат. 
18. Администрациялык регламенттин талаптарын аткарууга тышкы контролду Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин чечими менен түзүлгөн комиссия ишке ашырат.
1) Комиссиянын ишинин жыйынтыгы маалым кат түрүндө таризделет, ага администрациялык регламентти өзгөртүү боюнча сунуш киргизилиши мүмкүн. 
2) Маалым кат кол коюлгандан тартып 3 жумуш күндүн аралыгында КРнын ИИМдин МТББга жиберилет.
Маалым кат келип түшкөн күндөн тартып бир айлык мөөнөттө табылган бузууларды жана кемчиликтерди четтетүү боюнча чаралар көрүлүшү керек, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте  мындай бузууларга жол берген кызмат адамдарына жана кызматкерлерге карата тартиптик жана ар кандай таасир этүү  чаралары кабыл алынууга тийиш.
Зарылчылыгына жараша, ошондой эле белгиленген тартипте администрациялык регламентке өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеленет.
3) Администрациялык регламенттин талаптарын аткарууга тышкы контроль 2 жылда 1 жолудан кем эмес жүргүзүлөт.
8. Администрациялык регламенттин талаптарын 
бузгандыгы үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчилиги
19. Администрациялык регламенттин талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүктөрүнүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын   мыйзамдарында белгиленген тартипте   жоопкерчилик тартышат.  
20. Жеке адамдарга жана/же юридикалык жактарга кызмат көрсөтүү   аутсорсингге   берилбейт.  
9. Корутунду жоболор
21. Кызмат көрсөтүүлөрдүн администрациялык регламенти Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдары менен макулдашылган.  
22. Администрациялык регламент зарылчылыктарга жараша бир эле убакта кызмат көрсөтүүлөрдүн Стандартын (2014-жылдын 3-июнундагы  № 303 “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө”) кайра кароо менен бирге кайрадан каралууга жатат.  
10. Администрациялык регламентти иштеп чыккандар
1)  Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы  

1-тиркеме
Жеке адамдын арызынын үлгүсү
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги
АРЫЗ
Мен, _________________________________________________________________,
(арыз берүүчүнүн фамилиясы, аты-жөнү толугу менен)
______________________________________________ сериядагы паспортум бар, 
_____________________________________________________________________
(ким экенин билдирүүчү башка документтин аталышы жана реквизиттери)
______-жылдын ____ - _________________________________________ берилген
(качан жана ким тарабынан берилген)
____________________________________________________________________
(туруктуу же көбүнчө жашаган жердин дареги толугу менен) дарек боюнча жашайм, байланыш телефонум, туулгам, көрсөтүүгө тийиш болгон расмий документтерге апостиль коюуну өтүнөм _____________________________________________________________________
(апостиль көрсөтүлүүчү өлкө) 
Бул арызга төмөнкүлөр тиркелет:
Документтин реквизиттери Нускасынын саны
__________________________________________________________________
(арыз берүүчүнүн колу) (арыз берүүчүнүн аты-жөнү толугу менен)
2-тиркеме
Юридикалык жактын арызынын үлгүсү
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги
АРЫЗ
_____________________________________________________________________
(юридикалык жактын, мамлекеттик органдын, жергиликтүү
_____________________________________________________________________,
өз алдынча башкаруу органынын толук аталышы)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ катталган,
(юридикалык жак ким тарабынан жана качан катталган), байланыш телефону ____________________________________________________,
_________________________________________________________ көрсөтүлүүгө 
(апостиль көрсөтүлүүчү өлкө) тийиш болгон расмий документтерге апостиль коюуну өтүнөт. Бул арызга төмөнкүлөр тиркелет:
Документтин реквизиттери Нускасынын саны
Ушул арызды жана ага тиркелген документтерди көрсөтүүгө __________________
______________________________________________________ ыйгарым укуктуу, 
(өкүлдүн аты-жөнү толугу менен)
_____________________________________________________________________
(өкүлдүн ким экенин ырастоочу документтин аталышы,
_____________________________________________________________________
сериясы, номери, ким тарабынан, качан берилген)
_____________________________________________________________________
(арыз берүүчүнүн атынан арызга кол коюуга ыйгарым укуктуу кызмат адамы)
_____________________________________________________________________
(колу) (аты-жөнү)
3-тиркеме
Апостилди каттоо китеби
Апостиль коюу датасы Документтин аталышы, анын реквизиттери Документке кол койгон кызмат адамынын аты-жөнү Апостиль койгон кызмат адамынын аты-жөнү Апостиль коюу үчүн документти берген адамдын аты-жөнү, ким экенин ырастоочу документинин маалыматтары Документ көрсөтүлчү өлкө Апостиль коюу үчүн жыйым төлөө жөнүндө документтин реквизиттери Адамдын документти алгандык жөнүндө койгон колу

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13